Vitajte na stránkach Urbariátu Hozelec

Urbariát Hozelec, pozemkové spoločenstvo je združením majiteľov spoluvlastníckych podielov majetku bývalých súkromných vlastníkov lesov, za účelom spoločného racionálneho hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, predovšetkým so zameraním sa na hospodárenie v spoločných lesoch a pasienkoch. Spoločenstvo je spoločenstvom s právnou subjektivitou.

Aktuálne

Poďakovanie spoločnosti Pure Slovakia

Poďakovanie za finančnú podporu pri kúpe sadby obaľovaných sadeníc

Oznam o zrušení Zhromaždenia podielnikov, ktoré sa malo uskutočniť 3.4.2020

Ponuka

Ponuka na odpredaj pozemkov