Orgány pozemkového spoločenstva

Orgány spločenstva schválené na Zhromaždení Urbariátu Hozelec dňa 1.7.2016

Výbor pozemkového spoločenstva

  • Mgr. Tomáš Korenko, predseda PS
  • Iveta Mrkvicová, člen výboru
  • Ladislav Hanzely, člen výboru
  • Miroslav Korenko, člen výboru
  • Jaroslav Čáky, člen výboru
  • Ondrej Kuboši, náhradník do výboru
  • Ing. Miroslav Kováč, náhradník do výboru

Dozorná rada

  • Ing. Anna Kováčová, predseda DR
  • Ing. Štegenová Jarmila, člen DR
  • Ľubomír Čáky, člen DR